Obchodné podmienky

1. Spôsob objednávania

Objednávať tovar môžete priamo na našich stránkach v e-shope. Pokiaľ Vám z nejakých dôvodov nefunguje priame objednávanie, môžete vašu objednávku zaslať aj na našu e-mailovú adresu , kde uvediete presný názov kozmetického olejového prípravku, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónne číslo.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky Vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky.

2. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

  1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
  2. Tovar, ktorý vyhovuje platnej legislatíve SR.
  3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
Nezodpovedáme za:

Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

  1. Objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov.
  2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, resp. bude zaslaná na emailovú adresu, a slúži zároveň ako dodací a záručný list. K cene tovaru je pripočítaná cena za doručenie Slovenskou poštou, prípadne inou doručovateľskou službou.

5. Dodacie podmienky

Objednávky vybavujeme priebežne s tým, že každú objednávku vybavujeme jednorazovo po skompletizovaní celej objednávky.

6. Termín dodania

Tovar vyskladňujeme čo možno najskôr od prijatia objednávky.

Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 1 týždňa, odporúčame informovať sa u nás prostredníctvom .

Vianočné sviatky a prelom roka: V období od 20.12. do 6.1. roka, e-shop funguje v závislosti od prevádzkových možností Slovenskej pošty.

7. Spôsob dodania

Objednaný tovar zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty, resp. inej doručovateľskej služby.. Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list.

8. Poštovné a balné

Poštovné a balné pre každú vybavenú objednávku je 3,50 € pri objednávke 1 – 4 ks (vrátane balného a dobierky), 5,00 € pri objednávke 5 – 40 ks (vrátane balného a dobierky). Uvedené ceny poštovného platia pre Slovenskú republiku.

9. Zrušenie objednávky

A. Zrušenie objednávky pred dodaním tovaru

V odôvodnených prípadoch môžete objednávku zrušiť. Musíte tak však urobiť do 24 hodín od zaslania objednávky. Zrušenie nám zašlite na e-mailovú adresu: . Zašleme Vám potvrdenie o zrušení objednávky.

B. Zrušenie objednávky po dodaním tovaru

V prípade, že objednaný tovar dostanete a zistíte, že Vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke alebo nastala chyba na našej strane, máte v súlade so zákonom č. 108/2000 z. Z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov možnosť objednávku zrušiť do 7 dní od prevzatia tovaru.

Podmienky zrušenia objednávky

Zrušenie nám rovnako zašlite na e-mailovú adresu: . Zašleme Vám potvrdenie o zrušení objednávky a prevezmeme od Vás tovar naspäť. Avšak tovar ani jeho obal nesmie byť porušený. Následne bude s vami dohodnuté náhradné plnenie v rovnakej kvalite a cene. Ak by nebolo možné dohodnúť náhradné plnenie, bude Vám zaplatená suma vrátená najneskôr do 15 dní.

Vrátené zásielky

Pokiaľ si zákazník nestihol alebo nemohol zásielku prevziať v stanovenom termíne a informuje nás o tomto vopred, zásielku na jeho požiadanie pošleme znova, avšak náklady s tým spojené musíme znova účtovať.

10. Reklamácie

V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal alebo iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Môže sa stať, že zásielka sa nevhodnou manipuláciou poškodí. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame.

Reklamácia sa vzťahuje len na:

- preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.

Postup pri reklamácii

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

  1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom ihneď, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.
  2. V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo dostanete so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, resp. nedostanete doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom .

K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom.

Poštovné a iné poplatky nevraciame. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte formou balíka doručovateľskou službou.

Doba vybavenia reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom . Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

O oprávnenosti reklamácie rozhodneme bezodkladne avšak najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom , pokiaľ sa nedohodne inak.

Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

11. Ochrana osobných údajov

Odsúhlasením VOP objednávateľ vyjadruje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom dodania, riadnej fakturácie a prípadnej reklamácie objednaného tovaru, v súlade s ustanoveniami z.č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kontaktujte nás

BFY, s.r.o.
e-mail:
0905 493 975